pointer text

Jätä yhteystietosi niin myyjä on yhteydessä pian

Lisätietoja

ERPLY:n SaaS-Palveluiden Ehdot Asiakkaille

1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan ERPLY OÜ:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Erply) yritysasiakkaille tietoverkon välityksellä toimittamiin “Software as a Service”ohjelmistopalveluihin, eli SaaS-palveluihin (jäljempänäpalvelu), ellei palvelukohtaisesti kirjallisesti toisin sovita.

Asiakkaalla tarkoitetaan näissä ehdoissa oikeushenkilöä(yritys, yhteisö), joka hankkii Erplyn palveluja loppukäyttäjänä, mukaan lukien luonnolliset henkilöt, jotka hankkivat palveluja pääasiallisesti muuhun kuin henkilökohtai-seen käyttöönsä.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiseterityisehdot määritellään Erplyn ja asiakkaan välisessä palvelusopimuksessa. Jos palvelusopimuksen ehdot poikkeavat näistä ehdoista,sovelletaan ensisijaisesti palvelusopimusasiakirjaa ja toissijaisesti sen liitteitä niiden numerojärjestyksessä. Ellei palvelukohtaisesti ole toisin kirjallisesti sovittu, ristiriitatilanteessa noudatetaan seuraavaa etusija-järjestystä:

1. Palvelusopimus

2. Palvelukuvausliite

3. Hinnastoliite

4. Nämä SaaS-palveluiden erityisehdot

5. Kolmannen osapuolen laatimat käyttöoikeus-, lisenssi- ja palveluehdot

Jos palvelu tai ohjelmisto sisältää kolmannen osapuolen valmistamia tai tuottamia ohjelmistoja tai ohjelmistokomponentteja, asiakas sitoutuu hyväksymään ja noudattamaan näiden ehtojen lisäksi kyseisen toimittajan tai valmistajan käyttöoikeus-, lisenssi- ja palveluehtoja. Avoimeen lähdekoo-diin (open source) sovelletaan ensisijaisesti kyseisen avoimen lähdekoodin ehtoja, ja valmisohjel-mistoihin sovelletaan ensisijaisesti kyseisen valmisohjelmiston ehtoja, ellei palvelukohtaisesti kirjallisesti toisin sovita.

Painetuissa tai sähköisissä markkinointimateriaaleissaesitetyt tiedot eivät tule osaksi sopimusta, ellei toisinnimenomaisesti kirjallisesti sovita.

2 Sopimuksen syntyminen

Erply ja asiakas tekevät palvelusta sopimuksen kirjallisesti tai sähköisesti. Sopimuksen katsotaan syntyneen kun jokin seuraavista tilanteista toteutuu: a) sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuk-sen; b) tilausvahvistus on toimitettu; c) Erply on muutoin todistettavasti hyväksynyt asiakkaan te-kemän tilauksen esimerkiksi avaamalla palvelun; kuitenkin aina viimeistään d) palvelun käyttöön-oton yhteydessä. Sopimus voi syntyä myös asiakkaan hyväksyessä kokonaisuudessaan Erplyn voimassaolevan tarjouksen.

3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

Palvelu tarkoittaa ohjelmistosovellus palvelua, jota Erply toimittaa verkon kautta. Ohjelmisto on asennettu Erplyn, Erplyn alihankkijan tai kolmannen osapuolen (esim.lisensoija) palvelimelle. Palvelua käytetään internetin kautta tai muulla datayhteydellä. Erplyllä on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä käyttää lisensoijia ja alihankkijoita. Erplyllä on oikeus muuttaa

palvelun tuottamisessa käyttämiänsä työmenetelmiä, laitteita, tietoliikenneyhteyksiä, ohjelmia tai muita palvelun tai palveluun kuuluvien järjestelmien osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai

alihankkijoita.

Palvelusta riippuen Erply myöntää asiakkaalle palveluun tai ohjelmistoon sopimusdokumenttien mukaisen käyttöoikeuden tai lisenssin sopimuksen voimassaoloajaksi. Käyttöoikeus ja lisenssi eivät ole yksinoikeudella, eivätkä ne ole siirrettävissä. Palvelua ja ohjelmistoa voi käyttää vain myynti-maassa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Erply toimittaa asiakkaalle palvelun käyttöohjeet. Koulutus ei sisälly palveluun, ellei siitä ole erikseen sovittu.

Palvelu voi sisältää laitteita kuten matkapuhelimia tai tietokoneita, jos niin on palvelukuvauksessa kuvattu ja osapuolien välillä sovittu. Palvelu ei sisällä tietoliikenteen datayhteyksiä, liittymiä tai kapasiteettia, eikä muita laitteita, muita ohjelmistoja tai turva- ja suojausjärjestelmiä (jäljempänä palvelun käyttämisen edellytykset), jotka asiakkaan on hankittava erikseen omalla kustannuksel-laan. Asiakas on vastuussa näistä palvelun käyttämisen edellytyksistä, mukaan lukien konfiguraatiot ja asetukset, ja niiden vaikutuksesta palveluun.

Asiakas ja Erply voivat sopia, että Erply toimittaa sekä SaaS-palveluja että muita palveluja ja/tai tuotteita. Näistä muista toimituksen osista sovitaan erikseen.

Palvelun käyttö saattaa edellyttää käyttöliittymän tai ohjelmiston asentamista asiakkaan laitteeseen. Käyttöliittymä tai ohjelmisto mahdollistaa palvelun käyttämisen asiakkaan laitteelta.

Asiakas saa käyttää palvelua vain omassa toiminnassaan. Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä tai jaella palvelua, käyttää sitä kaupalliseen tarkoitukseen, käyttää sitä osa-aikaomisteisesti tai pal-velukeskuksen perustana, operoida internetsivuja tai muutoin käyttääpalvelua tulontuottamiseksi.

Asiakas saa luovuttaa palvelun käyttöön vain nimetyille käyttäjille. Mikäli asiakas on luovuttanut palvelun nimetylle käyttäjälle tai kolmannelle, vastaa asiakas Erplylle palveluihin tai niiden käyt-töön liittyvistä vaatimuksista.

Palvelua, palvelun API:ja (Application Programming Interface) ja ohjelmistoja ei saa purkaa, uudelleen koota tai vastaavalla tavalla selvittää. Asiakas ei saa kehittää, muuttaa tai muokata palvelua ja ohjelmistoa. Ohjelmistoa ei saa kopioida.

Palvelua käyttäessään asiakkaan on noudatettava soveltuvia lakeja ja säädöksiä.

Sopijapuolet voivat sopia palvelun käytöstä myös siinä tapauksessa, että asiakas itse hankkii tarvit-tavat ohjelmistolisenssit. Asiakas antaa Erplylle oikeuden varmistaa lisenssinantajalta, että asiak-kaalla on tarvittavat lisenssit ja lisenssien voimassaoloajat. Jos lisenssien voimassaolo päättyy ennen palvelua koskevan sopimuksen päättymistä, Erplyllä on oikeus muuttaa palvelun hintaa vastaamaan lisenssit sisältävää palvelua tai harkintansa mukaan lopettaa palvelun tuottaminen. Erply eivastaa puuttuvien käyttöoikeuksien ja lisenssien aiheuttamista katkoista palveluun.

Palvelun ja internetsivujen käyttö tapahtuu asiakkaan vastuulla. Erply ei ole vastuussa palvelun tai internetsivujen kautta saadusta kolmannen osapuolen tuottamasta informaatiosta, materiaalista, tuotteista tai muista palveluista.

Erply ei takaa, että:

a) palvelu sopii tiettyyn tarkoitukseen tai täyttää asiakkaan vaatimukset;

b) palvelu on keskeytyksetön, oikea-aikainen, virheetön tai haittaohjelmista vapaa;

c) palvelu ei loukkaa kenenkään oikeuksia; ja

d) palvelua voidaan käyttää ns. korkean riskin toiminnoissa, joissa on riski kuoleman tapauksesta, henkilövahingosta tai vahingosta omaisuudelle tai ympäristölle, eikä Erply vastaa palvelun käytöstä ns. korkean riskin toiminnoissa.

4 Palvelun toimittaminen ja sen hyväksyminen

Erplyn on aloitettava palvelun toimittaminen sovittuna toimituspäivänä tai sovitun ajan kuluessa. Jos toimitusaikaa tai -päivää ei ole sovittu, Erply toimittaa palvelun kohtuullisen ajan kuluessa so-pimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. Palvelu on toimitettu, kun Erply ilmoittaa palvelun olevan käytettävissä. Palvelu, joka sisältää laitteen, on toimitettu, kun Erply on ilmoitta-

nut palvelun olevan käytettävissä ja laite on asiakkaan noudettavissa ja tästä on ilmoitettu asiak-kaalle. Asiakkaan on annettava Erplylle riittävät ja oikeat tiedot toimitusta varten ja muutoinkin parhaalla mahdollisella tavalla myötävaikutettava palvelun toimittamiseen. Asiakas vastaa Erplylle antamistaan tiedoista ja ohjeista sekä niiden päivittämisestä.

Jos palvelu sisältää mahdollisuuden tallentaa tietoa, Erplyn vastuu tietojen tallessa pitämisestä alkaa siitä hetkestä, kun tiedot on onnistuneesti tallennettu osana palvelun käyttöön siirtymistä ja Erply on ilmoittanut asiakkaalle, että tallentaminen on onnistunut.

Jos toimitus viivästyy asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta, mukaan lukien lisenssinantaja tai Erplyn toimittaja, johtuvasta seikasta, toimitusaikaa jatketaan, kunnes toimituksen estävä seikka on korjattu tai poistunut.

Asiakkaan on välittömästi toimituksen jälkeen tarkastettava palvelun ja siihen mahdollisesti liit-tyvien laitteiden toimivuus ja reklamoitava toimimattomuudesta tai muusta toimituksessa havaitusta virheestä ja puutteesta viivytyksettä. Jos asiakas ei ole ilmoittanut virheistä seitsemän (7) päivän kuluessa palvelun toimittamisesta tai on ottanut palvelun sen normaalin tarkoituksen mukaiseen käyttöön (tuotantokäyttö), katsotaan palvelu hyväksytyksi. Palvelu katsotaan myös hyväksytyksi heti, kun se on osapuolten yhteisessä käyttöönottotestissä todettu toimivaksi. Sellaiset puutteellisuu-det tai viat, jotka eivät olennaisesti haittaa laitteen tai palvelun käyttämistä, eivät ole esteenä toimi-tuksen hyväksymiselle, mutta Erply on velvollinen ilman aiheetonta viivytystä korjaamaan ne.

Erply ja asiakas voivat sopia palvelun koekäyttöajasta. Koekäyttöajalla Erplyllä ei ole mitään vel-voitteita eikä vahingonkorvausvastuuta. Asiakas ei ole velvollinen maksamaan palvelumaksua koe-käyttöajalta, mutta asiakkaan on muutoin noudatettava sopimusta ja näitä ehtoja.

5 Palvelun saatavuus, tuki ja ylläpito

Palvelu, ohjelmistot ja käyttöoikeus ohjelmistoihin toimitetaan ”sellaisinaan” ja ”sellaisina kuin ne ovat saatavilla”. Palvelun käyttö pyritään tarjoamaan jatkuvasti periaatteen 24/7 mukaisesti pois lu-kien tilapäiset palvelukatkokset, jotka voivat johtua palvelun ylläpito-, päivitys- tai korjaustoimen-piteistä taikka palvelun saatavuuden, suorituskyvyn, palautettavuuden, tietoturvan tai hallittavuuden varmistamiseksi tai palauttamiseksi tehdyistä toimenpiteistä tai muista vastaavista katkoksista. Erplyllä ei ole korvausvelvollisuutta katkoksista. Erply ilmoittaa asiakkaalle katkoksista, jos se on kohtuudella mahdollista.

Erply vastaa siitä, että palvelu toimii olennaisesti palvelukuvauksen ja viimeisimmän loppukäyttäjä-dokumentaation mukaisesti. Erplyllä ei ole tätä vastuuta, mikäli palvelu ei toimi johtuen tapaturma-sta, väärinkäytöksestä tai luvattomista muutoksista.

Palveluun sisältyvät asiakkaan käytettävissä olevat laitteet vaihdetaan ja korjataan niiden normaali kuluminen huomioon ottaen. Asiakas ei saa ylläpitää, muuttaa tai muokata laitteita tai niihin liitty-viä ohjelmistoja ilman Erplyn suostumusta.

Erply ylläpitää palvelun käyttökunnossa ja antaa asiakastukea näiden ehtojen mukaisesti, ellei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu. Ellei muuta ole ilmoitettu, käyttötuki (help desk) on avoinna 24/7 tuki@erply.com ja puhelimitse arkipäivinä klo 9-17.

Erply saa tehdä palveluihinsa niiden käyttöön vaikuttavia vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön.

Erplyllä ei ole velvollisuutta korjata kolmannen osapuolen tuottamissa ohjelmistoissa olevia virheitä. Erplyllä ei myöskään ole velvollisuutta korjata sellaisia vikoja ja häiriöitä, jotka johtuvat asiakkaan, muun käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastattavasta syystä, kuten palvelun virheel-lisestä käytöstä, huolimattomuudesta palvelun tai laitteiden käyttöä koskevien ohjeiden noudatta-misessa tai palvelun ja sopimuksen piiriin kuulumattomista laitteista, ohjelmistoista, asetuksista, määrityksistä, yhteyksistä tai muista palvelun käyttämisen edellytyksistä.

Jos asiakkaan ilmoittama vika tai häiriö ei kuulu Erplyn huolto- tai ylläpitovastuun piiriin, Erplyllä on oikeus veloittaa vian tai häiriön etsimisestä tai paikallistamisesta kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukainen maksu, tai jos kyse on Erplyn alihankkijan suorittamasta työstä, alihankkijan veloittama maksu. Erply voi lisäksi veloittaa sellaisesta huolto- tai ylläpitotyöstä, joka ei kuulu so-vittuun palveluun.

6 Varmuuskopiointi

Asiakas vastaa palveluun tai palvelun avulla tallentamiensa tietojen, tiedostojen ja dokumenttien varmuuskopioinnista ja niiden toimivuuden tarkastamisesta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Erply ei vastaa tietojen, tiedostojen tai dokumenttien tuhoutumisen, katoamisen tai muuttumisen aiheuttamista vahingoista eikä niiden uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

7 Versiot ja muutokset palveluun

Palvelu tukee rajoitettua määrää käyttöjärjestelmiä ja vaatii tiettyjä apuohjelmistoja mukaan lukien asiakasohjelmistot ja laitteet. Tuetut laitteiden ja ohjelmistojen yhdistelmät saattavat muuttua sopi-muksen aikana. Erply ylläpitää listaa tuetuista versioista ja vaadituista komponenteista ja informoi näistä asiakasta.

Erplyllä ei ole velvollisuutta toimittaa palvelua, jos asiakas käyttää sellaista ohjelmistoa, ohjelmis-toversiota, laitetta tai muita asiakkaan hankittavaksi kuuluvia palvelun käyttämisen edellytyksiä, jotka eivät ole soveltuvia palveluun, tai ylläpitää tai tukea palvelua ympäristössä, joka eroaa Erplyn muiden asiakkaiden palveluympäristöstä.

Asiakkaan on sallittava automaattiset päivitykset. Mikäli palvelun päivitys sitä vaatii, asiakkaan on tehtävä version muutos tai muu ylläpitotoimi yhdessä Erplyn kanssa. Jos Erply tekee sellaisia muu-toksia, jotka normaalisti kuuluvat asiakkaan tehtäviksi, Erply laskuttaa asiakasta näistä toimista kul-loinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaan.

Erplyllä on oikeus muuttaa palveluapakottavan lainsäädännön tai viranomaismääräyksen vuoksi, tai jos muutos johtuu laite- tai ohjelmistovalmistajan tuotteiden tai lisenssiehtojen muutoksista.

Erplyllä on oikeus muuttaa palveluiden teknistä toteutusta ja toiminnallisuutta siten, että palvelun taso ei kokonaisuutena alene. Erplyn palvelukuvauksiin tekemäämuutosta ei pidetä sopimusehtojen muutoksena eikä se oikeuta asiakasta irtisanomaan sopimusta.

Erplyllä on oikeus lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen, jos siihen on perusteltu syy ja jos palvelun kokonaistaso ei olennaisesti heikkene. Erplyllä on tällöin oikeus irtisanoa sopimus lopetettua palvelua tai ominaisuutta koskevin osin ilmoittamalla tästä asiakkaalle kirjallisesti vähin-tään kuukautta ennen palvelun lopettamista.

Jos palveluympäristön muutos edellyttää asiakkaan tietojen siirtämistä uuteen ohjelmisto- tai laite-ympäristöön, Erply ilmoittaa asiakkaalle muutoksesta kaksi (2) kuukautta etukäteen. Muutoin Erply ilmoittaa muutoksista, jos muutos vaikuttaa palveluun ja kun ilmoittaminenon kohtuudella mahdol-lista. Erply ei vastaa asiakkaan laitteistojen, ohjelmistojen tai muun toimintaympäristön mahdolli-sista muutoksista tai muutoksiin liittyvistä kustannuksista tällaisissa tapauksissa.

8 Palvelun väärinkäyttäminen

Asiakkaan ja käyttäjän on käytettävä palvelua siten, ettei käytöstä aiheudu häiriötä palvelulle tai muille käyttäjille. Asiakas ei saa lähettää lain tai viranomaisohjeiden vastaisia massapostituksia tai käyttää palvelua puhelujen pääasialliseen reitittämiseen eri verkkojen välillä. Asiakas ei myöskään saa käyttää palvelua automaattisia järjestelmiä hyväksikäyttäen riippumatta siitä, onko kyseessä käyttö suoramarkkinointiin vai muu käyttö. Asiakas vastaa palvelun kautta toisille käyttäjille, kol-mansille tai Erplyn tai kolmansien osapuolien palvelimille toimitetusta sisällöstä ja aineistosta ja palveluun tai palvelun avulla tallennetusta sisällöstä ja aineistosta. Asiakas vastaa myös siitä, että asiakkaan vastuulla olevat laitteet ja asiakkaan toimittama ja asiakkaan palvelun kautta toimitettu sisältö ja aineisto eivät aiheuta häiriötä palvelulle tai palvelun saatavuudelle, viestintäverkolle, louk-

kaa hyvää tapaa tai lain ja viranomaisten määräyksiä ja suosituksia sekä kolmansien tekijänoi-keuksia.

Jos Erply, viranomainen tai kolmas osapuoli väittää, että asiakkaan palvelun kautta on toimitettu tällaista sisältöä tai aineistoa toisille käyttäjille tai vastaavasti Erplyn tai kolmannen osapuolen pal-velimille, Erplyllä on oikeus asiakasta kuulematta poistaa tällainen loukkaava sisältö tai aineisto tai estää palvelun käyttö käytettävissä olevin keinoin. Asiakas vastaa palvelua hyväksikäyttäen välite-

tyn sisällön ja aineiston katoamisesta, muuttumisesta tai viivästymisestä sekä sisältöön ja aineistoon liittyvistä vaatimuksista ja riidoista ja niistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

9 Palvelun keskeyttäminen

Erplyllä on oikeus keskeyttää toimitus tai palvelun käyttäminen kokonaan tai osittain seuraavista syistä:

– Keskeyttäminen on tarpeen palvelun tai sen osan korjausta, päivittämistä , ylläpitoa tai kunnossa-pitoa varten taikka palvelun tietoturvallisuuden, käytettävyyden tai toimivuuden varmistamiseksi

muutoin. Erply ilmoittaa asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen, mikäli se on kohtuudella mahdol-lista;

– Palvelun käyttötavasta tai asiakkaan vastuulla olevasta palvelun käyttämisen edellytyksestä on aiheutunut tai aiheutuu haittaa tai häiriötä palvelulle tai palvelun muille käyttäjille;

– Vaadittua vakuutta ei ole annettu;

– Sopimukseen perustuvia maksuja on maksukehotuksesta huolimatta maksamatta;

– Erplyllä on perusteltu syy epäillä, että palvelua on käytetty lainvastaiseen tai hyvän tavan vastai-seen toimintaan;

– Asiakas välittää palvelun kautta ei toivottua aineistoa (esim. roskaposti);

– Asiakasta on haettu selvitystilaan tai konkurssiin tai asiakas on muutoin todettu maksukyvyttö-mäksi;

– toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksen perusteella; tai

– Asiakas ei noudata sopimusehtoja.

Lisäksi Erplyllä on oikeus olla yhdistämättä puheluita tai muutoin estää sellaisen palvelun käyttö, jonka ilmeisenä tarkoituksena on oikeudettoman taloudellisen hyödyn tavoittelu ja josta muodostuu asiakkaalle maksuja.

Palvelun käytön keskeyttäminen ei lakkauta käytön määrästä riippumattomien maksujen maksuvel-vollisuutta. Erply voi periä käytön uudelleen avaamisesta kulloinkin voimassaolevan hinnaston mu-kaisen maksun, jos keskeyttäminen johtuu asiakkaasta.

10 Maksut

Asiakas maksaa Erplylle palvelusta ja sen käytöstä sovitut tai kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset maksut. Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (ALV 0 %) ja kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero lisätään hintoihin laskutettaessa. Asiakas on velvollinen maksamaan arvonlisäveron ja muut mahdolliset julkisoikeudelliset maksut.

Sopimuksen ollessa voimassa sopijapuolet voivat sopia palvelun kapasiteetin nostamisesta ja tähän perustuvista uusista hinnoista. Hintoja ei alenneta, ellei niin erikseen sovita.

Erplyllä on aina oikeus muuttaa toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen palvelun hintaa ilmoit-tamalla muutoksesta asiakkaalle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa esimerkiksi laskussa. Erplyllä on oikeus muuttaa myös määräaikaisten sopimusten palvelujen hin-toja alla tarkoitettuja muutoksia vastaavasti, jos: a) palveluun liittyvissä veroissa tai muissa viran-omaisen määräämissä julkisissa maksuissa tapahtuu muutoksia; tai b) Erplyn toimittamaan palve-luun sisältyy kolmannen osapuolen Erplyn alihankkijana tai muuna yhteistyökumppanina tuottamia palveluja, kuten lisensoituja palveluja, ja kyseinen kolmas osapuoli muuttaa hinnoitteluaan. Lisäksi Erplyllä on aina oikeus muuttaa hintojaan, a) lainsäädännön muutoksen tai viranomaispäätöksen pe-rusteella, tai b) muusta erityisestä syystä olosuhteiden olennaisesti muututtua.

Jos hinnat nousevat tai muutokset ovat muutoin asiakkaalle vahingollisia, on asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus kyseisen palvelun osalta päättymään muutoksen voimaantulopäivänä ilmoitta-malla siitä kirjallisesti Erplyll viimeistään neljätoista (14) päivää ennen muutoksen voimaantulo-päivää. Jos asiakas ei irtisano sopimusta, muuttuneet hinnat tulevat voimaan Erplyn ilmoittamana

ajankohtana.

Jos Erply on asiakkaan vaatimuksesta tehnyt ylitöitä tai erityisjärjestelyä vaatineita töitä, Erplyllä on oikeus laskuttaa näistä aiheutuneet lisäkustannukset. Muut sopimukseen kuulumattomat palvelut ja työt veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

11 Laskutus ja maksuehdot

Maksuvelvollisuus alkaa palvelun toimituspäivästä. Koekäyttötilanteissa maksuvelvollisuus alkaa koekäyttöjakson päättymistä seuraavasta päivästä, jos sopimus jatkuu. Maksuvelvollisuus päättyy, kun sopimuksen irtisanomisaika tai määräaika päättyy.

Erply laskuttaa maksut Erplyn määrittelemien laskutuskausien mukaisesti. Maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Huomautukset laskusta on tehtä-vä ja riidaton osa on maksettava viimeistään laskun eräpäivänä. Maksukehotuksesta peritään hin-naston mukainen maksu.

Asiakas vastaa maksuista, vaikka palvelua olisi käyttänyt joku muu kuin asiakas itse. Vastuuta ei vähennä se, että asiakas on ilmoittanut laskutusosoitteeksi käyttäjän osoitteen. Erplyllä on oikeus ilmoittaa tällaiselle käyttäjälle asiakkaan sopimusrikkomuksesta.

Erplyllä on oikeus sopimusta solmittaessa tai milloin tahansa myöhemmin vaatia ennakkomaksu tai vakuus, jos tämän vaatiminen luottotietojen, maksukäyttäytymisen tai muun perustellun syyn vuok-si on aiheellista saatavien turvaamiseksi. Erply ei maksa ennakkomaksulle tai vakuudelle korkoa. Erplyllä on oikeus periä erääntynyt saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen vakuudesta tai ennakkomaksusta.

12 Salassapito

Asiakas sitoutuu pitämään ehdottoman luottamuksellisina kaikki Erplyltä saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka on ymmärrettävä sellaisiksi. Asiakas saa käyttää aineistoja ja tietoja vain sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin, eikä asiakkaalla ole oikeutta ilman Erplyn kirjallista suostumusta niiden hyödyntämiseen kuin välittömästi sopimuksen mukaisen

toiminnan yhteydessä. Asiakkaalla on oikeus luovuttaa aineistoja ja tietoja vain sellaisille työnteki-jöilleen, joiden on välttämätöntä saada kyseiset tiedot palvelun hyödyntämiseksi sopimuksen mu-

kaisessa tarkoituksessa. Asiakas vastaa siitä, että sen palveluksessa olevat työntekijät ja mahdol-lisesti käyttämät alihankkijat sitoutuvat edellä kerrottuihin salassapitosäännöksiin.

Sopimuksen päättyessä asiakkaan on välittömästi lopetettava Erplyltä saamansa aineiston ja tietojen käyttäminen ja hävitettävä tai Erplyn pyynnöstä palautettava kyseinen aineisto luotettavalla tavalla kaikkine kopioineen. Salassapitovelvollisuus säilyy voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

13 Tietoturva ja tietosuoja

Sopijapuolet sitoutuvat kumpikin omalta osaltaan huolehtimaan ja vastaamaan tietoturvallisuudesta, yksityisyyden suojasta henkilötietoja käsiteltäessä ja noudattamaan lainsäädäntöä. Sopijapuolten välisestä tietoturvaan ja -suojaan liittyvästä vastuunjaosta sovitaan tarvittaessa täsmällisemmin palvelusopimuksessa.

Sopijapuolen on huolehdittava, että sen vastuulla sopimuksen mukaan oleva osa toimituksen koh-teesta ja sopijapuolen omasta ympäristöstä, kuten sopijapuolen vastuulla olevat laitteet, palvelutuo-

tannon tilat ja toimitilat, on sopijapuolen noudattamien ja asianmukaisten tietoturvakäytäntöjen mu-kaisesti suojattu tietoturvariskejä vastaan ja että suojaukseen ja tiedonvarmistukseen liittyviä menet-telyjä noudatetaan.

Erply vastaa oman viestintäverkkonsa tietoturvasta ja tarjoamistaan tietoturvapalveluista. Erply ei vastaa julkisen internetverkon tietoturvasta tai siellä mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä tai muista Erplyn vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista palvelun käyttöä haittaavista tekijöistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Erplyllä on oikeus ryhtyä toimiin tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi viestien välittämisen ja vastaanottamisen estäminen tai tietoturvaa vaarantavien haittaohjelmien poistaminen viesteistä. Erply mitoittaa toi-menpiteet torjuttavan häiriön vakavuuden mukaan ja lopettaa ne heti, kun niiden toteuttamiselle ei ole perustetta. Erply tiedottaa tietoturvauhista, keinoista suojautua niitä vastaan, toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista verkkosivuillaan tai muilla tarkoituksenmukaisilla tavoilla.

Asiakas sitoutuu huolehtimaan ja vastaa riittävästä tietoverkkojensa, laitteiden, ohjelmistojen ja muiden asiakkaan hankittavaksi kuuluvien palvelun käyttämisen edellytysten suojauksesta. Tämä sisältää muun muassa velvollisuuden käyttää ja ylläpitää riittävän tehokkaita viruksen torjuntaoh-jelmia ja muita suojauskeinoja.

Tietyt palvelut saattavat mahdollistaa sen, että asiakas voi kerätä ja tallentaa henkilötietoja. Asiakas esimerkiksi saattaa voida nauhoittaa kokouksia. Ennen kuin asiakkaalla on oikeus käyttää kyseistä palvelun ominaisuutta, asiakkaan on hankittava kaikki tarvittavat suostumukset. Asiakkaan on myös noudatettava soveltuvaa lainsäädäntöä.

Liittyen teletoiminnan välitystietoihin ja muihin vastaaviin tietoihin, asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Erplyn toimintaa ja mahdollisuuksia kyseisten tietojen luovuttamiseen tai raportointiin asiak-kaalle sääntelee Tietoyhteiskuntakaari (7.11.2014/917). Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan ky-seistä lakia ja sen kulloinkin voimassaolevia säännöksiä. Asiakkaan suhteen tämä tarkoitta erityises-ti sitä, että asiakas sitoutuu käsittelemään Erplyltä saamiaan raportteja tai muita tietoja palveluiden

käytöstä vain siinä laajuudessa ja sellaiseen käyttötarkoitukseen, joka on lain nojalla sallittua tele-yrityksen yhteisötilaajalle.

Jos asiakas luovuttaa henkilötietoja Erplylle, asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa kyseiset henkilötiedot Erplylle sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

14 Henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen

Asiakas ymmärtää, että tilatessaan palveluita, joissa Erply on rekisterinpitäjänä (kuten julkista vies-tintäverkkoa hyödyntävät viestintäpalvelut) sekä tilatessaan palveluita, joiden tarjoaminen edellyt-tää asiakkaan kontaktihenkilöiden ja palvelun käyttäjien yhteystietojen luovuttamista Erplylle, se luovuttaa omasta henkilörekisteristään henkilötietoja Erplylle, ja Erplystä tulee tällaisten henkilö-tietojen osalta rekisterinpitäjä (”Erplyn henkilötiedot”). Asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus luo-vuttaa kyseiset henkilötiedot Erplylle sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen sekä työntekijöidensä ja muiden rekisteröityjen henkilötietolain mukaisesta informoinnista. Erply noudattaa rekisterinpitäjä-nä näiden henkilötietojen käsittelyn osalta kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (erit-yisesti Henkilötietolaki 1999/523 ja Tietoyhteiskuntakaari 2014/917). Mikäli Erply siirtää näitä hen-kilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle huolehtii se, että kyseissä maassa Euroopan komission

listan mukaisesti taataan riittävä tietosuojan taso tai vaihtoehtoisesti tekee henkilötietojen käsittelys-tä asianmukaisen EU:n komission hyväksymän mallilausekesopimuksen.

Palveluiden piirissä voidaan käsitellä myös tietoja, joiden osalta Asiakas katsotaan henkilötietolais-sa tarkoitetuksi rekisterinpitäjäksi ja Erply henkilötietolaissa tarkoitetuksi tietojenkäsittelypalvelui-den tarjoajaksi (jäljempänä “Asiakkaan henkilötiedot”). Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi Erplyn tarjoamat ulkoistuspalvelut. Palvelusopimus ja/tai sen liitteenä olevat palvelukuvaukset voivat sisäl-

tää tarkemmat kuvaukset osapuolten roolista Palvelusopimuksen alla tarjottujen palveluiden osalta. Erply sitoutuu käsittelemään Asiakkaan henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti noudattaen sekä lain että tämän Sopimuksen asettamia vaatimuksia palvelua toimittaes-saan. Erply käsittelee tietoja kulloinkin soveltamiensa tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Erply si-toutuu siihen, että Asiakkaan henkilötietoja ei käsitellä ilman Asiakkaan suostumusta EU/ETA-alueen ulkopuolella, pois lukien Euroopan komission ylläpitämän listan mukaisessa riittävän tieto-suojan maassa tai jos henkilötietojen käsittelystä on tehty asianmukainen EU:n mallilausekesopimus (ns. Data Transfer Agreement). Asiakas antaa suostumuksensa Palvelusopimuksen ja/tai palveluku-vausten mukaiseen käsittelyyn ja vastaa rekisteröityjen lainmukaisesta informoinnista ja tarvittavien suostumusten hankkimisesta.

15 Immateriaalioikeudet

15.1 Omistus- ja käyttöoikeudet

Erply (tai kolmas osapuoli, jonka kanssa Erply on tehnyt tarvittavat lisenssi- ja käyttöoikeussopi-mukset ja muut palvelun tai tuotteen toimittamiseen oikeuttavat sopimukset) omistaa kaikki pal-veluihin ja niihin liittyviin ohjelmistoihin, aineistoihin sekä palvelun suorittamiseen liittyvään työ-hön ja sen perusteella syntyneisiin aineistoihin liittyvät immateriaalioikeudet, eikä niitä miltään

osin siirretä asiakkaalle.

Asiakas saa palveluun sekä siihen liittyviin dokumentteihin ja aineistoihin käyttöoikeudet sopimuk-sen voimassaoloajaksi siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä palveluiden hyödyntämiseksi sopi-muksen mukaisesti asiakkaan sisäisessä käytössä.

Erplyn asiakkaalle luovuttamia lisenssi- ja käyttöoikeuksia voi rajoittaa kolmannen osapuolen im-materiaalioikeudet ja Erplylle luovutettujen lisenssien ehdot, loppukäyttäjien käyttöoikeusehdot ja

muut rajoitukset. Asiaka sitoutuu noudattamaan Erplyn alihankkijoiden, toimittajien ja muiden kolmansien osapuolien lisenssi- ja käyttöoikeusehtoja ja olemaan loukkaamatta niiden immateri-

aalioikeuksia.

15.2 Immateriaalioikeuksien loukkaukset

Erply vastaa siitä, että sen tuottamat palvelut eivät yksistään loukkaa sovitussa palvelun toimitus- tai käyttömaassa sopimuksen syntymishetkellä voimassaolevia kolmannen osapuolen immateriaa-lioikeuksia. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, sovittu palvelun toimitus- ja käyttömaa on Suomi.

Jos asiakasta vastaan nostetaan kanne tai esitetään vaatimuksia sillä perusteella, että Erplyn tuotta-man palvelun käyttäminen loukkaa suojattua tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta sovi-tussa palvelun toimitus- tai käyttömaassa, huolehtii Erply parhaaksi katsomallaan tavalla asiakkaan puolustuksesta ja korvaa asiakkaan maksettavaksi tuomitut korvaukset. Erplyn vastuu kuitenkin edellyttää, että asiakas ilmoittaa vaatimuksista kirjallisesti välittömästi niistä tiedon saatuaan ja sa-

malla antaa valtuutuksen Erplylle asiakkaan eduista huolehtimiseksi sekä antaa Erplylle tarpeellisen tiedon ja avun.

Jos edellä mainittu immateriaalioikeuden loukkaus tulee lainvoimaiseksi tai Erply arvioi loukkauk-sen todennäköiseksi, Erplyllä on oikeus ja velvollisuus kustannuksellaan ja valintansa mukaan joko a) hankkia asiakkaalle oikeus jatkaa palvelun tai sen osan käyttämistä; b) vaihtaa toimituksen kohde sitä vastaavaan sopimuksen mukaiseen tuotteeseen tai palveluun; tai c) muuttaa palvelua siten, että oikeudenloukkaus lakkaa ja muutettu palvelu on edelleen sopimuksen mukainen. Jos mikään edellä

mainituista vaihtoehdoista ei ole mahdollista Erplylle kohtuullisin ehdoin, asiakkaan on Erplyn pyynnöstä lopetettava palvelun ja toimituksen kohteen käyttö ja palautettava se. Tässä tapauksessa Erplyn on hyvitettävä asiakkaan palvelusta maksama hinta toteutunutta käyttöaikaa vastaavalla osuudella vähennettynä. Erplyllä on myös oikeus irtisanoa sopimus kyseisen palvelun osalta päät-tymään välittömästi ja lopettaa palvelun tuottaminen.

Erply ei kuitenkaan vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista tai väitteistä, jotka a) tekee sellai-nen taho, jolla on määräysvalta asiakkaaseen tai johon asiakkaalla on määräysvalta siten kuin kir-janpitolaissa määritellään; b) johtuvat palvelun käyttämisestä sopimuksen vastaiseen käyttötarkoi-tukseen, asiakkaan palveluun tai toimituksen kohteeseen tekemästä muutoksesta tai asiakkaan kir-jallisesti antamien ohjeiden noudattamisesta; c) johtuvat toimituksen kohteen käyttämisestä yhdessä muun kuin Erplyn toimittaman tai hyväksymän tuotteen tai palvelun kanssa tai vastoin Erplyn anta-mia ohjeita; d) olisi voitu välttää käyttämällä julkistettua ja Erplyn asiakkaan käyttöön ilman erillis-tä veloitusta tarjoamaa toimituksen kohdetta vastaavaa sopimuksen mukaista tuotetta tai palvelua; tai e) koskevat muuta kuin Erplyn tuottamaa palvelua, ohjelmistoa tai palvelun osaa.

Erplyn vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksista rajoittuu tässä kohdassa 15.2 sovittuun.

Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan Erplyn käyttöön palvelun tuottamiseksi luovuttaman ohjelmis-ton tai muun aineiston käyttö ei loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Asiakkaan on hankittava kaikki tarvittavat oikeudet ja korvattava Erplylle kaikki immateriaalioikeuksien louk-kauksista aiheutuneet vahingot.

Asiakas ei saa poistaa, muokata tai peittää palvelussa olevia tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita immateriaalioikeusmerkintöjä.

16 Tunnukset

Erply luovuttaa tunnukset (esim. käyttäjätunnukset, salasanat ja muut tekniset osoitteet ja tunnuk-set) asiakkaalle palvelun käyttämiseksi sopimuksen voimassaoloajaksi ja vain sovittua tarkoitusta varten. Asiakkaalla ei ole omistusoikeutta tunnuksiin ja sopimuksen päätyttyä myös asiakkaan tun-nusten käyttöoikeus päättyy, ellei erikseen ole muuta sovittu tai lainsäädännöstä muuta johdu.

Erplyllä on oikeus muuttaa palveluihin liittyviä tunnuksia, jos viranomaisten määräykset, verkon rakenteelliset, palvelulliset tai tekniset syyt sitä edellyttävät. Erply ilmoittaa muutoksista asiakkaalle kohtuullisessa ajassa ennen muutosta.

Erply toimittaa tunnukset asiakkaalle kirjeitse, sähköpostitse tai tekstiviestillä asiakkaan ilmoitta-maan osoitteeseen, sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Asiakkaan on ilmoitettava yhteys-tietojen muuttumisesta Erplylle viipymättä.

Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita näihin verrattavia palvelun tunnuk-sia huolellisesti ja siten, että ne eivät joudu ulkopuolisten saataville ja käytettäviksi. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Erplylle tunnusten paljastumisesta tai oletetusta paljastumisesta ulkopuoli-sille, tai jos palvelua on muutoin käytetty luvattomasti. Asiakas vastaa kaikesta tunnuksiensa avulla tapahtuneesta käytöstä.

17 Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka on aiheutunut sopijapuolen vaikutusmah-dollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää otta-neen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään, ellei toisin tapaus-kohtaisesti todisteta, esimerkiksi uutta sopijapuolta velvoittavaa lainsäädäntöä tai viranomaismää-räystä, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli tms. vahinkoa, sähköverkon ylijännitettä, yleisen liiken-teen, tietoliikenteen tai sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, energian tai muun olen-naisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, tulipaloa, ukkosta, myrskyä, maanjäristystä, vesiva-hinkoa, tulvaa tai muuta niihin verrattavaa luonnonmullistusta, sotaa, kapinaa tai kansallista poik-keustilaa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta niihin verrattavaa työtaistelutoimenpidettä, tai muuta vaikutuksiltaa vastaavaa ja epätavallista sopijapuolesta riippumatonta syytä. Lakko, työsulku, boikotti tai muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide katsotaan, jos ei toisin todisteta, ylivoimai-seksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

Erplyn alihankkijasta, toimittajasta tai lisenssiantajasta johtuva palvelun estyminen tulkitaan olevan Erplylle ylivoimainen este, jos alihankinnan tai lisenssin kohteena olevaa palvelua tai suoritusta ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia, lisätyötä tai olennaista ajanhukkaa hankkia muualta tai to-teuttaa muulla tavoin.

Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä ja esteen lakkaamisesta toiselle so-pijapuolelle. Jos on käynyt selväksi, että ylivoimainen este viivästyttää tai estää palvelun toimitta-misen yli kolmen (3) kuukauden ajaksi, kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus sen estyneeltä osalta ilman, että kummallakaan sopijapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta.

18 Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset

Sopijapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle sopijapuolelle aiheuttamansa välittömät vahingot kuitenkin huomioiden jäljempänä tässä kohdassa 18 esitettävät vastuunrajoitukset.

Sopijapuoli ei vastaa toiselle sopijapuolelle aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten esimerkiksi liikevoiton, liikevaihdon tai tuotannon vähenemisestä tai muusta saamatta jää-neestä tai menetetystä tuotosta tai hyödystä.

Erplyn vastuu asiakkaalle aiheutuneista välittömistä vahingoista rajoittuu seuraavasti:

(i) Palvelun virheestä johtuva Erplyn vastuu rajoittuu ensisijaisesti virheellisen palvelun korjaami-seen tai vaihtoehtoisesti virheellisesti suoritetun palvelun uudelleen suorittamiseen;

(ii) Jos kohdan (i) mukainen virheen korjaaminen tai palvelun uudelleen suorittaminen ei ole mah-dollista tai Erplyn arvion mukaan liiketaloudellisesti järkevää, on Erply velvollinen korvaamaan asiakkaalle Erplyn tuottamuksella aiheuttamat asiakkaan todistamat välittömät vahingot alla esitet-tävin rajoituksin;

(iii) Jos kyseessä on määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva toistuvaismaksuina laskutettava jatkuva palvelu, vahingonkorvauksen enimmäismäärä on virheellisen tai viivästyneen palvelun tai

sen kyseisen osan laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna kol-mella (3);

(iv) Kertaluontoisten toimitusten osalta vahingonkorvauksen enimmäismäärä on kaksikymmentä (20) prosenttia sen  tuotteen, palvelun tai sen osan arvonlisäverottomasta hinnasta, jonka toimittamisessa virhe tai viivästys on tapahtunut;

(v) Jos Erplyllä on velvollisuus suorittaa erityistä kirjallisesti sovittua viivästyssakkoa, palveluta-sosanktiota tai muuta hyvitystä, Erplyllä on velvollisuus suorittaa lisäksi vahingonkorvausta vain siltä osin, kuin vahingon määrä ylittää kyseisen viivästyssakon, palvelutasosanktion tai muun hyvi-tyksen määrän, kuitenkin enintään tässä kohdassa 18 sovittujen vastuunrajoitusten mukaisesti;

(vi) Jos Erply on maksanut korvausta palvelun loppukäyttäjälle, asiakkaalla ei ole oikeutta korvauk-seen samasta virheestä tai viivästyksestä.

Tietoyhteiskuntakaaren (7.11.2014/917) 118 – 123 § ei sovelleta.

Asiakkaan on vaadittava vahingonkorvausta Erplyltä kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas havaitsi tai sen olisi pitänyt havaita korvauksen perusteena oleva palvelun virhe sekä lait-teiden ja muiden kertaluontoisten toimitusten osalta toimituksen tapahtumisesta.

Erply ei vastaa asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta, muuttumisesta, vii-västymisestä tai tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Erply ei myöskään ole vastuussa eikä sillä ole korvausvelvollisuutta mm. seuraavista asiakkaan vastuulla olevista tai muutoin Erplyn vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista ja tapahtumista johtuvista kuluista, kus-tannuksista tai vahingoista:

– asiakkaan vastuulle kuuluvista palvelun käytön edellytyksistä, kuten datayhteydet ja -kapasiteetti, laitteet, ohjelmistot tai tietoturvasuojaukset;

– asiakkaan tai kolmannen osapuolen tuottamasta sisällöstä tai aineistoista, jotka asiakas on tallen-tanut palveluun tai palvelua käyttäen;

– palvelun tai ohjelmistojen luvattomasta käytöstä tai luvattoman käytön yrityksestä;

– kolmansien osapuolien valmistamien tai tuottamien palvelujen ja ohjelmistojen käyttöoikeus-, lisenssi- tai palveluehdoissa määritellyistä korvauksista;

– julkisen internetverkon tietoturvasta tai muista Erplyn vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tietoliikenneverkon häiriöistä tai keskeytyksistä; ja

– virheistä VoIP-palvelun osuudessa, vaikka VoIP olisi palvelun osa tai ominaisuus.

Asiakas vastaa palvelun, ohjelmiston tai niiden osien luvattomasta asentamisesta, käyttämisestä, kopioinnista, jäljentämisestä tai jakamisesta ja vastaa tästä Erplylle mahdollisesti aiheutuvista ku-luista, kustannuksista ja vahingoista.

Tässä kohdassa 18 mainittuja vastuunrajoituksia ei kuitenkaan sovelleta sopijapuolen tahallisiin tekoihin tai törkeään huolimattomuuteen, eikä kohtiin 12 (salassapito) tai 15 (immateriaalioikeudet) liittyviin rikkomuksiin. Vastuunrajoitukset eivät myöskään koske vahinkoa, jonka asiakas on aiheut-tanut a) palvelun tai toimituksen kohteen lain tai sopimuksen vastaisella luovutuksella, kopioinnilla tai käytöllä, tai b) rikkomalla vientirajoitusehtoja (kohta 20).

19 Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Palvelukohtaisista voimassaolo- ja irtisanomisehdoista sovitaan palvelusopimuksessa. Ellei toisin kirjallisesti sovita, määräaikainen sopimus jatkuu sovitun määräajan jälkeen vuoden kerrallaan, ellei

sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kolme (3) kuukautta ennen kunkin sopimuskauden päättymis-tä. Toistaiseksi voimassaoleva sopimus on irtisanottava kirjallisesti ja se päättyy kolmen (3) kuu-kauden kuluttua irtisanomisesta.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi: a) jos palvelu olennaisesti poik-keaa sovitusta, eikä Erply asiakkaan asettaman kohtuullisen ajan, kuitenkin vähintään kolmenkym-menen (30) päivän, kuluessa asiakkaan kirjallisesta ilmoituksesta korjaa palvelua tai uusi toimitusta; tai b) jos palvelun toimitus kohtuuttomasti viivästyy yksin Erplyn tuottamuksesta johtuvasta syystä eikä tapahdu asiakkaan kirjallisesti asettaman kohtuullisen, kuitenkin vähintään kolmenkymmenen (30) päivän, lisäajankaan kuluessa. Irtisanomisoikeus koskee ainoastaan palvelun virheellistä tai vii-västynyttä osaa. Lisäksi asiakkaan irtisanomisoikeus edellyttää, että kyseisellä palvelun virheellä tai viivästyksellä on asiakkaalle olennainen merkitys ja että Erplyn olisi pitänyt se käsittää. Irtisanomi-nen on tehtävä kirjallisesti.

Erplyllä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi joko kokonaan tai osittain ja keskeyt-tää palvelun toimittaminen: a) jos palvelun käyttö on ollut kokonaan keskeytettynä yli kuukauden ajan; b) jos asiakkaan maksu on myöhässä Erplyn toimittamasta kirjallisesta maksuhuomautuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää alkuperäisestä eräpäivästä. Sopimuksen päättämismah-dollisuudesta on ilmoitettava asiakkaalle maksuhuomautuksessa tai muutoin kirjallisesti viimeistään neljätoista (14) päivää ennen sopimuksen päättämistä; tai c) jos palvelun toimittamiseen on ylivoi-mainen este. Erplyn alihankkijasta, toimittajasta tai lisenssiantajasta johtuva palvelun estyminen tul-kitaan olevan Erplylle ylivoimainen este, jos alihankinnan tai lisenssin kohteena olevaa palvelua tai suoritusta ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia, lisätyötä tai olennaista ajanhukkaa hankkia muualta tai toteuttaa muulla tavoin. Erplyn yllä mainituista syistä tekemä irtisanominen ei lakkauta

asiakkaan velvollisuutta maksaa maksut sopimuskauden loppuun asti, ellei sopimuksen päättyminen ole aiheutunut ylivoimaisesta esteestä.

Sopijapuolella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos toinen sopijapuoli on: a) asetettu konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai muuhun maksukyvyttömyysmenettelyyn, tai muutoin on selvää, ettei sopijapuoli pysty suoriutumaan sopimuksen mukaisista taloudellisista velvoitteis-taan; b) olennaisesti rikkonut sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä ole korjannut virhettään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan sitä koskevan kirjallisen huomautuksen.

Asiakas huolehtii ja vastaa siitä, että asiakas kopioi tai tulostaa järjestelmistä niihin tallentamansa tiedot tarvitsemassaan laajuudessa ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimuskauden päätyttyä Erplyllä on oikeus poistaa järjestelmistä asiakkaan niihin tallentamat tiedot eikä Erplyllä ole sen jälkeen velvollisuutta palauttaa asiakkaan järjestelmiin tallentamia tietoja.

Asiakkaan on tuhottava tai Erplyn pyynnöstä palautettava kaikki käyttöoikeuksin luovutetut ohjelmistokopiot ja muut aineistot sekä poistettava tai muutoin tehtävä käyttökelvottomiksi asiak-kaan laitteisiin asennetut ohjelmistot ja käyttöliittymät.

Sopimuksen päättyessä asiakkaalle mahdollisesti palautettaville maksuille ei makseta korkoa. Jos asiakas päättää sopimuksen, etukäteen maksettuja maksuja ei palauteta. Palvelun käyttöönottoon liittyviä maksuja (kuten asennus-, avaus- tai liittymismaksut) ei palauteta.

20 Muut ehdot

Muutokset sopimusehtoihin: Erplyllä on aina oikeus muuttaa toistaiseksi voimassaolevan sopi-muksen sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksesta ja muutoksen perusteesta asiakkaalle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa esimerkiksi laskussa. Erplyllä on oikeus muuttaa myös määräaikaisten sopimusten ehtoja, a) lainsäädännön muutoksen tai viranomaispäätöksen perusteella, tai b) muusta erityisestä syystä olosuhteiden olennaisesti muututtua. Jos sopimusehtojen muutokset ovat asiakkaalle vahingollisia, on asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus kyseisen palvelun osalta päättymään muutoksen voimaantulopäivänä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Erplylle viimeis-tään neljätoista (14) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Jos asiakas ei irtisano sopimusta, muutokset tulevat voimaan Erplyn ilmoittamana ajankohtana.

Asiakas- ja välitystietojen käsitteleminen: Erply voi käsitellä asiakasrekisteritietoja muun muassa asiakassuhteen hoitamisessa, palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa asiakasrekisterin kul-loinkin voimassaolevassa rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Tietoja voidaan luovuttaa lainmu-kaisin edellytyksin. Rekisteriselosteet ja tietosuojaperiaatteet löytyvät Erplyn verkkosivuilta.

Erplyllä on oikeus lähettää asiakkaalle ja käyttäjille suoramarkkinointiviestejä, tiedotteita ja muuta asiakasviestintää sähköisessä muodossa, kuten sähköpostina tai tekstiviesteinä. Erply voi lain salli-missa rajoissa lähettää vastaavaa viestintää, mukaan lukien suoramarkkinointiviestejä, myös käyttä-jien mobiililiittymiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää Erplyiä käyttämästä ja luovuttamasta häntä kos-kevia asiakastietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin, osoitepalveluun sekä markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin. Erply voi käsitellä välitys- ja sijaintitietoja muun muassa palvelujen toteuttamiseksi ja käyttämiseksi, laskutusta ja teknistä kehittämistä varten, sekä markkinointitarkoituksiin voimassa olevan lain mukaisesti. Käsiteltäviä tietoja ovat muun muassa matkapuhelimen laitetyyppi sekä muut päätelaitteeseen liittyvät tiedot, liittymän sijaintitiedot sekä

viestintään ja palveluiden käyttöön liittyvät muut välitystiedot, kuten liittymänumerot, yhteyksien ajankohdat sekä kestot. Välitys- ja sijaintitietoja käsitellään edellä lueteltujen toimenpiteiden edel-lyttämän ajan. Erplyllä on oikeus tallentaa asiakaspalvelupuhelut ja muu viestintä, mukaan lukien myyntipuhelut. Erply käyttää tallenteita esimerkiksi liiketapahtumien todentamiseksi, reklamaatioi-den selvittelyyn, laaduntarkkailuun ja koulutukseen.

Vientirajoitukset: Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen ja palvelun tai tuotteen alkuperämaan lakeja ja viranomaismääräyksiä, jotka koskevat palvelujen, ohjelmistojen, tuotteiden, teknisen tie-don ja muun aineiston vientiä Suomesta ulkomaille, sekä olemaan muutoinkin luovuttamatta niitä kolmannelle osapuolelle, jolle luovuttaminen loukkaisi Suomen tai tuotteen alkuperämaan lakeja tai viranomaismääräyksiä. Asiakas sitoutuu noudattamaan myös muita Erplyn tai sen toimittajan anta-mia vientirajoituksiin liittyviä määräyksiä ja ohjeita.

Asiakkaan laskutus- ja yhteystiedot: Erply lähettää laskut, ilmoitukset ja muut viestit asiakkaan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen kirjallisesti tai sähköisesti. Asiakkaan on ilmoitettava Erplylle yhteystietojensa muutoksista viipymättä.

Sopimuksen siirtäminen: Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta osaksikaan ilman Erplyn kirjallista suostumusta. Erplyllä on oikeus siirtää sopimus samaan kirjanpitolain mukaiseen konser-niin kuuluvalle yhtiölle tai liiketoimintasiirron yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle yhtiölle Suomessa. Erplyllä on tämän lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

Riitaisuuksien ratkaiseminen: Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia (poissulkien lainvalintaa koskevat säännökset). Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos sopijapuolet eivät onnistu sopimaan riitaisuutta neuvottele-malla, kumpikin sopijapuoli voi viedä riitaisuuden ratkaistavaksi Helsingin käräjäoikeudessa. Sopi-japuolet voivat myös toissijaisesti kirjallisesti sopia riidan ratkaisemisesta asiakkaan kotipaikan kä-räjäoikeudessa tai välimiesoikeudessa. Erplyllä on kuitenkin aina oikeus viedä rahamääräistä saatavaansa koskeva vaatimus vaihtoehtoisesti joko Helsingin käräjäoikeuden tai asiakkaan kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Sopimuksen Tieto- ja turvallisuuskäytännöt: Hyväksymällä Sopimukseen, Asiakas hyväksyy myös Yrityksen Tietosuojakäytännöt, Turvallisuuskäytännöt sekä Yhteistyökumppanien ehdot, joiden katsotaan olevan olennainen osa Sopimusta.

SaaS 15 -ehtojen voimassaolo: Nämä SaaS-palveluiden erityisehdot ovat voimassa 1.1.2018 alkaen toistaiseksi.

Asiakas, joka sijaitsee Euroopan unionissa ja / tai käsittelee Euroopan Unionin asukkaiden henkilötietoja, sitoutuu olemaan tallentamatta henkilötietoja Palveluun eikä toimittamaan henkilötietoja Palvelun kautta ilman aiemmin allekirjoitettua tietojenkäsittelysopimusta (DPA). Jos osapuolten välillä ei ole tietojenkäsittelysopimusta, asiakas on täysin (100%) vastuussa tietojen käsittelystä Palvelun tai muiden vastaavien ERPLY-tuotteiden tai -palveluiden kautta.